دانلود رایگان مقاله در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
 
دانلود رایگان مقاله در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دانلود رایگان تحقیق در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دانلود رایگان مقاله در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دانلود رایگان پایان نامه در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

download

@daneshjofa | کانال تلگرامی دانشجوفا

 

 

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی | تار دانلود

s1.tardl.ir/147344/Print.PDF

آزادی ﻓﺮدی و ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 18 .... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ 15 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ..... آزادی ﭘﺮوژه ﻓﺮدی 1395 و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﮐﺎرآﻣﻮزی آن داﻧﻠﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ راﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در راﯾﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ.

[PDF]PDF: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی | تار دانلود

s1.tardl.ir/147415/Print.PDF

آزادی ﻓﺮدی و ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادی ﻓﺮدی و ﺣﺪود آن در... آزادی ﻓﺮدی و .... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ 15 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 15 اﻫﺪاف ..... آزادی آزادی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮدی ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪود ﺗﺨﻔﯿﻒ آن راﯾﮕﺎن در راﯾﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ اﺳﻼﻣﯽ.

[PDF]PDF: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی | تار دانلود

s1.tardl.ir/147346/Print.PDF

دﺳﺘﻪ: ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 18 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 16 ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. آزادی ﻓﺮدی ... آزادی ﻓﺮدی و ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 18 .... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ 15 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ..... آزادی ﻓﺮدی و آزادی ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮدی ﻣﻘﺎﻟﻪ و 2017 ﺣﺪود ﺗﺤﻘﯿﻖ آن داﻧﻠﻮد در راﯾﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﯽ.

[PDF]PDF: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی | من و او دانلود!

www3.manooodl.ir/142672/SaveAs.pdf

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪود وﻗﺼﺎص، ﻣﺼﻮب 361361 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ... ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات .... آزادی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﺒﺮ و داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آزادی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮدی ﮐﺎرآﻣﻮزی و.

تحقیق درباره آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی فایل رایگان

free-file.ir › عمومی و آزاد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - این فایل با ارزش “ تحقیق درباره آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی “ را به صورت کاملا رایگان از سایت ما دانلود نمائید ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ... مقالات مرتبط ...

دانلود تحقیق آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص فایل ...

free-file.ir › علوم انسانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - این فایل با ارزش “ دانلود تحقیق آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی ۱۸ ص “ را به صورت کاملا رایگان از سایت ما دانلود نمائید ... بعدی مقاله کارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو در تهران. مقالات مرتبط. دانلود بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق. 11 دقیقه قبل. تحقیق در مورد انسان و فضای جغرافیایی. 11 دقیقه ...

[PDF]دانلود PDF: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی | ترا دانلود!

teradownload.ir/pdf/20156.pdf

دﺳﺘﻪ: ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 18 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 16 آزادی ﻓﺮدی و. ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادی ﻓﺮدی و ﺣﺪود آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادی ﻓﺮدی و ... ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در وﺟﻮدش دارای ﻗﺪرت ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽ.

دانلود تحقیق آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 16 - دانلود ...

downloadpaper.downloadpaper.cu.cc/product/802358

ببینید آزادی فردی ... مقالات مرتبط دیگر در این دسته بندی: دانلود ... دانلود تحقیق در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی. 28 آگوست 2016 ... دانلود مقاله آزادی فردی ...

تحقیق مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی - سامان داک : ...

www.samandoc.ir › تحقیق مقاله › تحقیق مقاله حقوق و فقه

تحقیق مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی اشاره : از روز سه شنبه 31 ... در مورد حکومت اسلامی, مقالات دانش آموزی در مورد آزادی, مقالات دانش آموزی در مورد آزادی فردی, ...

دانلود رایگان مقاله در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در ...

vipdoc.ir/.../module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017...

۱۴ ساعت پیش - دارویی در قانون تعزیرات حکومتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در . ..... 1 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 .

امر به معروف و نهی از منکر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و ... نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». ... مقابله با هر چیزی که به نظر انسان منکر می‌آید – بدون اجازه حکومت – خودش یک جرم است. ... آیت‌الله خامنه‌ای در مورد شرایط نهی از منکر تصریح می‌کند: .... بحث · مقاله ...

[PDF]البالغه نهج منظر آزادی در نظام حکومت اسالمی از - فصلنامه ...

https://nab.basu.ac.ir/article_1284_f6e83fd0ecf7eb034a73d039cd532f3e.pdf

توسط مولایی - ‏2015

توان به آزادی طبیعی )فطری(، اجتماعی و معنوی تقسیم کرد و انواع آن را در جوامع مدنی بر این مبنا تبیین. نمود. ... ی و استقالل داشته باشد و آزادی فردی را تا زمانی که به مصلحت اجتماع آسیب نرساند، مورد ..... در مقاله. ای تحت عنوان آزادی و انواع آن در حکومت دینی از دیدگاه. نهج. البالغه ... ابتدا به تعریف آزادی و حدود آن از دیدگاه اندیشمندان جهان و امام.

پرتال جامع علوم انسانی-حسین مهرپور

www.ensani.ir/fa/31036/profile.aspx

عنوان مقاله: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد ... عنوان کتاب: دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان ... عنوان مقاله: آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی.

دانلود مقاله در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی - WebPi.IR

webyab.webpi.ir/دانلود-مقاله-در-مورد-آزادی-فردی-و-حدود-2/

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - برچسب ها: ,دانلود مقاله در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی,کتاب ، جزوه,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ,پاورپوینت, تحقیق ...

مطالعه کتاب بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی - ...

ghbook.ir/u11709358

آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه (1); آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر ... عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی/ جمعی از نویسندگان ... در رویکرد دیگر، انواع حکومت ها بدون توجه به نظریه پردازان مورد بررسی قرار می گیرند. ... الف تقسیمات سه گانه حکومت ها (بر اساس تعداد حاکمان) .1 حکومت فردی: (1) در ...

دانلود تحقیق در مورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

azadifardii-t.lel.ir/

دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی ,دانلود پایان نامه آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی ,دانلود پاورپوینت آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی ,دانلود جزوه ...

دانلود مقاله آزادی بیان

rightspaper.com/article/دانلود-مقاله-آزادی-بیان

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - مقاله آزادی بیان، جُستاری است مختصر در خصوص آزادی های فردی که ... دانلود مقاله آزادی بیان، محدودیت های آزادی بیان، تفاوت دیدگاه فقه اسلامی با دیدگاه ... اسلامی مورد بررسی قرار داده و با یک نگرش تطبیقی به موضوع آزادی ... مسئله ای حدّ و مرز قائل شدن و این حدود بایستی بسیار با مداقّه اعمال شوند. ...... مقالات رایگان حقوقی.

آزادی های اجتماعی از دیدگاه اسلام نسخه متنی - کتابخانه ...

https://library.tebyan.net/f/Viewer/Switcher/71306/0

آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام چکیده آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ... اختلاف نظر اساسی میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادی اجتماعی است. ... معنای سخن ما این است که اسلام به جامعه و حکومت اجازه نداده در شرایط عادی و طبیعی، افراد ... بگروند، که مقتضای آن وجوب تطبیق اعمال فردی و اجتماعی خود بر اسلام برای خدا و ...

دانلود تحقیق انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه ...

freedom-islam-1.blog.ir/.../دانلود-تحقیق-انواع-آزادی-و-آزادی-شخصی-و-آزادی-عمومی-از-د...

۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام چکیده آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته ... آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی - Ghavanin.com : Iran Law

مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با ... حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست ..... تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن‏ .... اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‏

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱.۱.۱ طلیعهٔ نهضت; ۱.۱.۲ حکومت اسلامی; ۱.۱.۳ خشم ملّت; ۱.۱.۴ بهایی که ملّت پرداخت; ۱.۱.۵ ..... حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست .... آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ... تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی

www.divan-edalat.ir/show.php?page=base

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل ... آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ... تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ..... در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی ...

farsi.khamenei.ir/news-content?id=26142

۱ فروردین ۱۳۹۳ - جستار · مقالات جستار ... همچنین فردی پرهیزگار و بی‌توجه به امور دنیوی بود و زندگی زاهدانه‌ای داشت[۱۳] . ... به دلیل بهره‌مندی از کمالات انسانی همواره مورد وثوق مردم بود. ... جدش سیدحسین خامنه‌ای (تولد حدود ۱۲۵۹ق/ درگذشت ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ق) .... نتیجه ضروری و طبیعی می‌رسید که حکومتی بر پایه اسلام و معارف دین باید در ...

دانلود تحقیق و مقاله حقوق و فقه - مارال داک

https://www.maraldoc.ir/دانلود-تحقیق-مقاله/200011/حقوق-و-فقه

برای دانلود تحقیق در مورد رشته حقوق و فقه و مقالات درباره موضوعات مرتبط با ... در بین فایل های آماده موجود در دسته بندی حقوق و فقه می توانید به دانلود تحقیقات و مقالات رایگان حقوق و فقه نیز .... تحقیق مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی.

p-book | حقوق

p-book.ir/2017/05/29/حقوق-پکیج-1/

۸ خرداد ۱۳۹۶ - مقالات · ورزشی · دانلود رایگان ... آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی ۱۶ آیا ارتداد کیفر ۷۳ ... و آرمان بشریت ۱۸ص مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ ۹ص ... مقاله اجرای احکام مدنی ... حقوق ۲۶ ص. خرید و دانلود

[PDF]دانلود - دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

www.olgou.org/scientific.../download/46_732980874f0a23d414f583d24ebc991d.html

صورت ای. نای ارزیاای و داوری و حدود نیمی از آن ... های علمی موفق اه پذیرفتن مقاله آنان نشدیم عذر. خواهیم .... ﻧﻮروزی. 758/. ﺟﺎﯾﮕﺎه آزادی. ﻫﺎی ﻓﺮدی و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. /. آرﻣﯿﻦ. ﻧﯿﮑﻨﺎم. 769/ ... ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ..... و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ اﻋﻼن ﺣﻀﻮری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽ. ،ﮔﯿـﺮد ..... ﺗﺤﺼﯿﻼت راﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺎم.

[PDF]ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و اﺳﻼم - نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

magazines.iict.ac.ir/uploads/5_53_90_50-51.9.pdf

ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و اﺳﻼم. ﻣﺒﺎﻧﻲ و آﻣﻮزه. ﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ، ﺗﺼﻮﻳﺮی از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ؛ وﻟﻲ ﭘـﻴﺶ از آن، ﺑـﺎ ﻗـﺪری. ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﺴﻂ آزادیِ ﻓﺮدی ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد . ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ.

[PDF]حسینعلی . کرامت زن در اسلام و غرب مورد پژوھی تطبیقی امام ...

www.nlai.ir/Portals/0/Files/pdf/imam-khomeini/43.pdf

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺯﻥ، ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺵ ... زن، ﻛﺮاﻣﺖ زن در اﺳﻼم و ﻏﺮب، اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ، ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ رادﻳﻜﺎل، زن ﭘﮋوھﯽ . ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺟﺴﺘﺎﺭﮔﺸﺎﻳﻲ. 1 .... آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ .... اﻣﺎم ﺑﻪ آزادی زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﮫﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ و.

دانلود همهٔ کتاب‌های ممنوعه در ایران | آدرس جدید وبلاگ آزادی ایران

https://azadieiran2.wordpress.com/

۲۹ آذر ۱۳۹۴ - به‌دست Azadieiran2 در همهٔ موضوعات, کتاب‌های کمیاب, دانلود مقاله, دانلود همه کتاب های .... رژیم اشغالگر اسلامی بود و بر همگان ثابت شد که مردم ایران برای تحقق‌ آزادی نه تنها ... بر پایه این دیدمان، انسان دین آور یا پیامبر فردی است که دارای هنر .... دریافت نسخه الکترونیکی‌ کتاب، می توانید نسخه صوتی را هم به مدت زمان حدود ۹ ...

تحقیق مقاله استعداد یابی در کشتی - شهاب داک

www.shahabdoc.ir › تحقیق مقاله › تحقیق مقاله تربیت بدنی

تحقیق مقاله استعداد یابی در کشتی « تاریخچه » ورزش کشتی یکی از با سابقه ... کشتی آزاد از لحاظ فنی با کشتی ایرانیان که در زورخانه ها انجام می شد ، تفاوت ... کشتی از جمله ورزشهای سنگین و کاملی است که از قدیم مورد نوجه ورزشکاران ایران بوده است . .... آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی اشاره : از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا ...

[DOC]تفسیر موضوعی قرآن - دانشگاه معارف اسلامی

maaref.ac.ir/upload/Quarterly/ArticleFile/127833757690.doc

این مقاله، برخی علل و زمینه های بشری انقلاب را از دیدگاه امام خمینی بررسی کرده است. ... انقلاب اسلامی، علل و زمینه ها، علل انسانی فردی، علل انسانی اجتماعی، امام خمینی ... اجتماعی، سه مرحله را در شکل گیری انقلاب ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند: ..... منحط پهلوی و به دست آوردن استقلال و آزادی در سایه حکومت عدل اسلامی است، یک قدم ...

الف - واکنش رهبر انقلاب به انتقادات صریح یکی از نخبگان

alef.ir/vdcfexdt.w6dvcagiiw.html?56087

۷ آبان ۱۳۸۸ - آیا کسی می تواند آزادانه در مورد هولوکاست یک مقاله هر چند ملایم بنویسد و بلایی به سرش نیاید؟ ... آقا رضای عزیز حدود 14 سال پیش هم من همین دید شما را داشتم که امیرالمومنین ..... اگر الف این را سانسور نکند هیچ کدام از طرفداران حکومت اسلامی نمیتوانند .... در جمهوری اسلامی ،قانون اساسی‌ مورد بحث می‌باشد که صریحا به آزادی ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید ...

https://meidaan.com/archive/7998

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - در اولین معنای کلمه، آن طوری که حدود ۲۵۰۰ سال قبل و در کتیبه بیستون .... در عین حال ایرانی‌ها هم در شکل دادن به فرهنگ اسلامی و عربی نقش قابل توجهی بازی کرده‌اند. .... پیشرفت داشتن گوشی های اپلو و سامسونگه که تو دست هر فردی تقریبا هست ..... پس دیدی این تنها و تنها سیاست کثیف تفرقه بنداز و حکومت کنه که از ...

[PDF]ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮ - دانشگاه تهران

https://jhgr.ut.ac.ir/article_24473_22bb667949f3998563827cb349852092.pdf

توسط افضلی - ‏2010

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان و .... ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ .... وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻫﻨﻮز ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ... اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد آزادی ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دو ﻧـﻮع ﻃـﺮز ﺗﻠﻘـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت وﺟـﻮد دارد . ﻋـﺪه ... ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻪ دوره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻨﻘـﻀﻲ و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓـﺮدی ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد، اﻳـﻦ آزادی از ﺑـﻴﻦ ﻧﺮﻓـﺖ و.

پورتال-سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان-صفحه اصلی/قانون ...

www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، .... دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی .... تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت ...

حقوق | ام داک

mdoc.ir/category/حقوق/

دانلود مقالات علمی و پایان نامه طرح توجهی و پروژه های دانشگاهی ... ارکان تشکیل دهنده بزه ربا در حقوق چکیده در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ ... تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش ... موضوع:آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی مقدمه : تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها ...

[DOC]حقوق بشر در اسلام

www.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=651c3cfb-2d3c-45ed-8534...

و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ... و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است ، پس .... همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و ..... تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد.

سخن پیامبر اسلام (ص) درباره ی شخصی به نام «ذوالقرنین» - ...

https://parsiandej.ir/سخن-پیامبر-اسلام-ص-درباره-ی-شخصی-به-نام/

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - در سوره ی «کهف»، آیه ی 83 بیان می شود که از پیامبر اسلام (ص) درباره ی شخصی ... ذوالقرنین فردی است که توانسته جهان را تحت حکومت خود در بیاورد. ... بدوی بوده اند (با لشکر کشی کوروش به مکران و سیستان و حدود و حوالی بلخ و .... ابوالکلام آزاد، دانشمند شهیر هندی و وزیر فرهنگ دولت نهروهم این نگاره را .... مقاله خوبی بود

رویدادهای سال 1357

www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=602

تاریخچه‌ی انقلاب اسلامی - فهرست رویدادهای سال 1357 ... اعلام حکومت نظامی در اصفهان، تظاهرات علیه جشن فرهنگ و هنر در شیراز, فاجعه‌ی سینما رکس آبادان ... خروج شاه و فرح از کشور, انتشار پیام حضرت امام خمینی(ره) در مورد رفتن شاه و دعوت مردم به ... حضرت آیت الله خمینی نطقی ایراد کردند و درباره سیاست اعطای آزادی‌های فردی و اجتماعی که از ...

[PDF]ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﺎﻧﻮن

journals.miu.ac.ir/backend/.../e729e8b8531de2e79b078135349c1488ec9d5c4c.pdf

آزادی. ﺑﯿﺎن. اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزادی ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ .... ﺗﺮﯾﻦ. ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﻣﻮرد ارز. ﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار .... ﻣﯽ. ﺷﻮد . آزادی. ﻋﻘﯿﺪه. و. ﺑﯿﺎن. از. ﺟﻤﻠﻪ. آزادی. ﻫﺎی. ﻓﺮدی. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺣﮑﻮﻣﺖ. ﻫﺎی. ﻏﯿﺮ. دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ. آن. را ...... ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺷﺎن در ﺣﺪود اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن آزاد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ».

دانلود رایگان مقاله اخلاق اسلامی - بانک مقالات فارسی

depaper.net/download/tag/دانلود-رایگان-مقاله-اخلاق-اسلامی/

دانلود رایگان مقاله اخلاق اسلامی - دانلود مقاله ارتباط اخلاق و آزادی ... تحقیق زن، دین و اخلاق · مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی · تحقیق قانون اساسی ... اخلاق حرفه ای دانلود مقاله در مورد اخلاق در مدیریت مقاله در مورد اخلاق فردی و اجتماعی مقاله در ... این مقاله تلاشش، ارایه راهکار برای تحکیم ارتباط دین و مردم و تداوم حکومت دینی است با ...

Beigshop | دانلود آرشیو کامل مقالات رشته حقوق بافرمت word ...

beigshop.ir/downloads/full-archive-of-articles-of-law/

۶ دی ۱۳۹۵ - از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام; آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی; اسلام و حقوق بشر; اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام. مقالات ...

آزادی به چه معناست؟ (انواع آزادی) - مقالات حقوق و علوم سیاسی ...

www.meta4u.com › ... › مقاله, Article › مقالات حقوق و علوم سیاسی

۱۲ آبان ۱۳۹۰ - 8پست

داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار (optionality) به این معنی است که اگر ... امروزه با اینکه اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه‌های کنونی جهان معین شده‌اند، ... آیزایا برلین برای آزادی حدود ۲۰۰ تعریف را ادعا می‌کند. ... سید محمد جواد غروی در کتاب مبانی حقوق در اسلام چنین می نویسد که آزادی مطلوب اسلام اینست که ...

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی ...

www.hoghooghiha.loxblog.com/tag/موضوع%20کار%20تحقیقی/

دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 60 صفحه ... آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی · طلاق ... 19ـ احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات. 20ـ ادله ..... دانلود مقاله و پروژه کار تحقیقی (جدید).

[PDF]اصل مقاله

qpss.atu.ac.ir/article_152_5b8b6023116cc5d4d30e9c9d92b5713b.pdf

توسط افتخاری - ‏2014

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻧﺴﺒﺖ دو ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻬﻢ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﮐﻪ. در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ... آزادی ﻣﺜﺒﺖ، آزادی ﻣﻨﻔﯽ، اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻠﺒﯽ، اﺳﻼم، ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ... دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ ذاﺗﯽ آن ﺑﻪ اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ .... ای ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻓـﺮدی و ..... ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود آزادی ... ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺨﺺ، راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد و از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ﺑـﻪ آن. «.

ایران پس از ٣٥ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، کجا ایستاده است - ...

https://www.radiofarda.com/a/f14_iran_in_islamic_era/25263396.html

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - کودکان و نوجوانان ایران تا پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی روزانه در حدود ٢٤٠ سی‌سی شیر به عنوان تغذیه رایگان دریافت می‌کردند و جزو بیشترین ... در سال‌های پایانی حکومت پیشین، هواپیمایی ملی ایران، هما، روبه‌رشدترین شرکت ... در جمهوری اسلامی، با آزادی‌های فردی و اجتماعی به شدیدترین شکل مقابله می‌شود و ایرانیان از ...

[PDF]ﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠّ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/528093

ﺻﻞ آزادی اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ. ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜـﻪ. ﻣـﻮرد. ﺗ. ﺎﻛﻴـﺪ ﺗﻤـﺎم. ادﻳﺎن ﺑﻪ ﺧ. ﺼﻮص دﻳﻦ. ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ... ﺣﻜﻮﻣﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺪﻳﺪ آزادی ﻫﺎی اﻧﺴﺎن از راه اﻟﺰام ﻛﻴﻔ. ﺮی. اﺳـﺖ. و از ﻫﻤـﻴﻦ روﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ .... ﭘﺲ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻮﻳﻦ دادﮔﺴﺘﺮی در اﻳﺮان در ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ .... ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﻼواﺳﻄﻪ. ی ﺟﺮم اﻧﮕﺎری، ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن داﻳﺮه آزادی ﻫﺎی. ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ...

[PDF]اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﺎﻫﺘﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن در « آزادی »

politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_952_afbd9596272a5e2764b9e77fccfc8705.pdf

توسط خواجه سروی - ‏2013

ﻗﻠﻤﺮو آزادی و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آزادی در دﻳﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻳﺎدﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . . 2. ﮔﻔﺘﻤﺎن. اﺳﻼم ﻓﻘﺎﻫﺘ. ﻲ. اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ. ﻲ ..... ﻣﺮدم ﺗﻀﻤ. ﻦﻴ. ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟ و در ﭼﻨ. ﻦﻴ. دوﻟﺘ. ﻲ. ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎً. ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺿﻤﻨﺎً. در ﻣﻮرد آزاد. ی. ﻫﺎ. ی .... ﺣﻜﻮﻣـﺖ. ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. : در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﻴـﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و. ﻟﻜﻦ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد ... از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻣﻘﺎﻻت، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ.

آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی - فروش فایل

file-kade.blogsky.com/1396/04/01/post-1896/

۱ تیر ۱۳۹۶ - آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی معرفی مفاخر ... مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری سید مرتضی علم الهدی و شیخ آراء فقهی او مورد توجه ... آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی علم الهدی,دانلود رایگان مقاله آثار فقهی سید مرتضی علم.

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی - سازمان جنگل‌ها، مراتع و ...

zanjan.frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=13254

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران .... ‌ماده 22 در مورد طرحهای مربوط به اراضی دولتی (‌اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ ... (‌تعیین و حدود خرده مالکان با توجه به عرف محل به عهده هیات واگذارکننده می‌باشد.) .... 3 واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیات هفت نفری است.

آشنایی با کشور پاکستان

www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic.../38-1390-01-29-09-12-06

مساحت پاکستان (بدون احتساب کشمیر آزاد) 796095 کیلومتر مربع است. .... طبق قانون اساسی پاکستان به دلیل اینکه نوع حکومت این کشور جمهوری اسلامی است و .... سایر گروههای دینی شامل مسیحیان و هندوها، حدود 2% جمعیت را تشکیل می‌دهند. در مورد چگونگی تکوین مذاهب در شبه قاره باید گفت که اولین اعتقادی که در این ..... انتشار کتاب و مقاله.

"امام(ره)" به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این ...

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

به گزارش ایسنا، حیدری در مورد این دو تیتر گفت: کسانی مطالبی گفته‌اند و ... گروه تروریستی داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) به تازگی دو گردان جدید به نامهای ... بر اساس یک تحقیق علمی مشخص شده حدود 87 درصد زوج‌هایی که بیشتر از سه تا بچه دارند ... چنانچه از خدمات رایگان پارازیت بی‌بهره هستید به 30000 پیامک بزنید تا منطقه شما هم ...

یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان

1sada.com/

یگانه ایستگاه خبری افغانستان. خبرهای همه رسانه های معتبر افغانستان در یکصدا.

دانلود آرشیو مقالات رشته حقوق با فرمت word | جزوه

www.jozve.org › پروژه های نایاب

۲۵ تیر ۱۳۹۴ - آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی اسلام و حقوق بشر اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام اعلامیه حذف خشونت علیه زنان انسانیت و جرائم علیه ...

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf

۳ بهمن ۱۳۵۲ - فصلنامه در ویرایش مطالب و تغییر عناوین آزاد است. ... فهرست منابع )فارسی یا غیرفارسی( در پایان مقاله به ... مورد بحث قرار می دهیم، مباحث دیگری همچون »منطق ترتیب و طبقه بندی مباحث ..... این 4دین و دینداری اسالمی به عنوان مهم ترین محور حیات فردی و اجتماعی و مزیّت راهبردی ..... از یک دوره کتاب حدیث، که حدود 50 کتاب.

[PDF]ﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ - مطالعات معرفتی در ...

ksiu.nahad.ir/article_13_4c687d61f4ae4728b52d235d6db82403.pdf

ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻬﻢ در ﺗﺰاﺣﻢ اﺣﮑﺎم، اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ... در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ... اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ. ﻣﯽ. زﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه .... روش و اﺑﺰار. ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ .... ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارش در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ وارد ﺑﺮ اﻧﺴﺎن آزاد، ﺷﯿﻮه. « ... ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی و ..... اﺟﺮای آن و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﺟﺮا از ﺣﺪود ﻣﻘﺮر ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد، ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد.

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد حکومت ...

www.karenpaper.ir/جستجوی-تحقیق-مقاله/q/حکومت-ساسانی

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد حکومت ساسانی موارد زیر در سایت یافت گردید که ... تحقیق مقاله رایگان حکومت اسلامی ، الگوی حکومت مهدوی ... آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی اشاره : از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه ...

حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب

www.maarefquran.org › صفحه اصلی موضوعات (12127) › معارف قرآن

متن مقاله ... این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. ... علاوه بر اینکه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه های منشور بشر در مورد اقلیت ها در ایران بررسی ..... حتی بر عهده حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. .... هر چند در حدود و اشکال آن اختلافاتی با دیدگاه جوامع غربی وجود دارد.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد حدود و قصاص

paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/حدود-و-قصاص

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق ...

[PDF]قانون اساسی - سازمان بهزیستی کشور

www.behzisti.ir/Portal/file/?250633/ghanoonasasi.pdf

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﻗﺮآن، در ... در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و وﺣﺪت و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ... اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ، ﮐﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ... ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار داد.

کتاب الکترونیکی Pdf - میهن دانلود

mihandownload.com/pdf-book/

دانلود کتاب های الکترونیکی جدید با فرمت Pdf و رایگان از میهن دانلود. ... راهکارهایی برای دریافت نتایج بهتر از مقالات وبلاگ .... از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی یعنی آزادی را مورد مطالعه قرار داده و کوشیده‌است حدود آزادی فردی و اصول آن ... همین سده، کتاب دربارهٔ آزادی را نوشت و در این کتاب با طرح این نکته که حتی «حکومت اکثریت می‌تواند ...

[PDF]ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑ ا - دوفصلنامه ...

ies.journals.isu.ac.ir/article_1074_847ba38877faada5380c6b97c86ea519.pdf

توسط عیوضلو - ‏2012

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ، ﻋﺪاﻟﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ... در ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮده و ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ اﯾﺠـﺎد اﻣﻨﯿـﺖ، رﻗﺎﺑـﺖ و ... اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻧﺸﺪه ﺑـﯿﺶ از ..... ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ..... ﻓﺮدی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﺪ ﺳﺒﺪ اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎل او ﺑﺎﺷﺪ، و اﺳـﮑﺎﺗﻠﺮ.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ ...

mah-pajohesh.persianblog.ir/post/27/

۲ بهمن ۱۳۹۱ - لطفا اگر مقاله ای در زمینه موضوعات قرآنی دارید برایمان بفرستید تا جایزه بگیرید. تفسیر قرآن در ... دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی تهران. موضوع : .

[PDF]اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی

taniayesh.tv5.ir/index.php/کتاب-های-معرفی-شده.html?download=79:اصول-و...

در مقاله حاضر با بررسی آراء امام خمینی)ره( تالش شده است تا اصول و روش های. تربیتی از منظر ... 1( کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. .... امام حسن، حدود 18 محور اساسی تربیت فردی و اجتماعی، اخالقی، سیاسی، نظامی. و محورهای ... در هر مورد با کمال سهولت رفتار پرورشی مطلوب کرد)هوشیار،30 :1357(و اصل در اصطالح.

اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن | امور اقتصادی به زبان ساده

www.economicaffairs.ir/?p=573

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - اسلام همانگونه که برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس ... بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. ... از این رو، امیرالمومنین علی علیه السلام در بیان علت پذیرش حکومت می فرماید: «… .... تاثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه

[PDF]ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم : دﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼ

ie.um.ac.ir/.../مقالات%20اقتصادی/دین%20و%20اقتصاد%20نظام%20اقتصادی%20اسل...

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ ا و ل از ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ... ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ. : ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ... ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ..... ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ، ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻓﺮد وﺿﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، و ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺑـﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ و .... ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ؛ .... ﭘﯿﺪا اﺳﺖ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻼم در ﻣﺤﺪوده اﺣﮑﺎم ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﺎن.

[PDF]در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات « ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻨﺼﻮص » از « ﺣﺪود ﻏﯿﺮﻣﺬﮐﻮر » ﻣ 1

www.jlj.ir/article_10814_0339745bd3e1dc0a4ed37bf12694d005.pdf

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ. 1392. در ﻣﺎده. 220. ﺑﻪ دادﮔﺎه. ﻫﺎ اﯾﻦ اﺟـﺎزه را داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در. ﻣﻮرد ... ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ... ت اﺳﻼﻣﯽ. ﺼﻮص) در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزا. ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ (ﺣﺪود ﻏﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر) از (ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻨ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ..... ﻓﺮدی،. ﺳﻮد. اﻗﺘﺼﺎدی،. ﺑﺮاﺑﺮی،. آزادی،. ﻣﻨـﺎﻓﻊ. ﺳﯿﺎﺳـﯽ ...)و. اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮِ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ...

مقاله ی بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات ...

www.haghgostar.ir/مقالات/.../مقاله-ی-بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-در-قان...

هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی ... نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار .... در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ..... اولا: دراین ماده مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با چند مورد مجازات تکمیلی ...

مانیفست جمهوری خواهی 1 - ویکی‌کتاب

https://fa.wikibooks.org/wiki/مانیفست_جمهوری_خواهی_1

‌هر قرنی‌ و هر نسلی‌، در همه‌ حال‌، باید دارای‌ همان‌ آزادی‌ عمل باشد که‌ قرون‌ و نسلهای‌ قبل‌ از آن‌ ... اگر هر نسلی حق‌ تصمیم‌گیری در مورد چگونگی حاکمیت‌ بر خود را دارد، آنگاه‌ هیچ‌ ... ولی باید افزود که‌ در چارچوب‌ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی، در بهترین‌ شرایط‌ .... این‌ گمانی باطل‌ است‌ که‌ قدرت‌ نامحدود را به‌ فردی عادل‌ بسپاریم‌ تا حکومت‌ عدل‌ مستقر شود.

مقاله آزادی و مسوولیت از منظر نهج البلاغه - مرجع علوم مدیریت ایران

www.e-modiran.com › مقالات مدیریت اسلامی

مقاله آزادی و مسوولیت از منظر نهج البلاغه | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، ... [5]» از این حد و حدود به تعابیر مختلفی از قبیل: حریم شخصی، حریم خانوادگی نیز یاد .... آزادی، آنرا ترسیم می کند و آن اینکه آزادی فردی (شخصی) نباید برآزادی دیگران و ... در مورد پایه اول، آزادی سیاسی (آزادی انتخابات) در سیره علوی و حکومت ایشان کاملاً ...

avayevahi » دانلود کتاب درباره آزادی اثر جان استوارت میل

avayevahi.salehin.ir/2017/02/15/دانلود-کتاب-درباره-آزادی-اثر-جان-استوا/

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - توضیحات: کتاب درباره آزادی رساله‌ای فلسفی است نوشته فیلسوف ... فلسفی یعنی آزادی را مورد مطالعه قرار داده و کوشیده‌است حدود آزادی فردی و ... آزادی را نوشت و در این کتاب با طرح این نکته که حتی «حکومت اکثریت ... حجم فایل: 4.5; تاریخ انتشار: 2016; منبع: میهن دانلود; قیمت: رایگان ... اخلاق اسلامی در نظام خانواده ...

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن

ssgj.iranjournals.ir/article_631_42.html

توسط صبوری خسروشاهی - ‏2010

نتایج تحقیقات به‌دست آمده در مورد نحوه تاثیرگذاری «جهانی‌شدن» بر آموزش و ... آموزشی مطلوب و موثر که در این مقاله به آن اشاره می‌شود، می‌توان بر چالش‌های پیش‌رو فایق ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیام دشت .... برخاسته از دانشگاهها، دبیرستانها و بهطور کلی اشتغالهای فکری فردی و اجتماعی ...

استاد علی اکبر رائفی پور راز خود را فاش کرد... | سربازان مبارز

smob.ir › استاد رائفی پور

۱۱ اسفند ۱۳۹۱ - این متن حدود ده دقیقه از سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی رشت بود که استاد تاکید ... دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد ۴۱ با موضوع :” نگاه ...

پژوهشی فقهی در باب مالکیت فکری و معنوی (حق کپی‌رایت)

ido.ir/a.aspx?a=1385023101

مقاله حاضر پژوهشی است در باب مالکیت فکری که از آن به مالکیت معنوی نیز تعبیر می‌شود. .... پس از پیروزی انقلاب اسلامی مساله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت ... ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مساله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید. ... لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً ...

تحقیق درباره عدالت - مقاله و تحقیق

theorize.persianblog.ir/tag/تحقیق_درباره_عدالت

۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - برای دانلود رایگان فایل WORD این مطلب به farajfiruzi@gmail.com .... حکومت، شایسته دانایان، خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که اینان ... فردی با هوش و نکته سنج از حضرت می پرسد که آیا عدالت و دادگری با ... ظاهراً روشن است که عدالت، برتر از بخشش نیست، زیرا عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و ...

زن و مسائل قضایی و سیاسی | شهید مطهری

motahari.ir/fa/content/1111

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - و نیز مواردی را می-توان در نظر گرفت که شهادت زن در هیچ صورتی مورد قبول واقع نمی گردد. ... مسائل موضوع شهادت، مسائلی هستند که از حدود کارهای زن خارج است. ... استاد مطهری نخست جواز اشتغال زن در خارج از خانه –فردی یا اجتماعی- را یادآوری ... ما بتوانیم بگوییم از نظر اسلام اگر یک چنین حق حکومت و سرپرستی و ولایتی ...

زندگینامه: محمد علی جهان آرا (۱۳۳۳ - ۱۳۶۰) - همشهری آنلاین

www.hamshahrionline.ir/details/215770

۴ خرداد ۱۳۹۲ - خواهر ایشان در این باره می گوید: «از آن جا که عاشق اسلام و امام بود، آرامش نداشت و شبانه ... را محاصره کردند و حدود پانزده هزار اسیر در یکی دو روز از عراقیها گرفتند. ... که این سران تازه به دوران رسیده، نعمت آزادی را درک نکرده اند چون دربند نبوده اند ... هستی و زندگی تازه ی خویش را در راه هدف رسیدن حکومت عدل اسلامی فدا می کند.

دغدغه های «میشل فوکو»درباره«انقلاب اسلامی ایران»

www.hawzah.net/fa/Article/View/.../دغدغه-های-میشل-فوکودربارهانقلاب-اسلامی-ایران

او در مدت اقامت خود در ایران، نُه مقاله با عناوین گویا و جالب توجه برای این روزنامه ... بررسی شود که آیا او از نظرات اولیه خود درباره انقلاب اسلامی ایران عدول کرده است یا نه؛ 3. ..... صحبت از حقوق و آزادی های فردی در شرایطی که سلطه نه از جانبِ دیکتاتور، بلکه از ...... فوکو برای یافتن راه گریزی از این زندان خودساخته، اندیشه در مورد حدود امکانی ...

منشورحقوق شهروندی - سامانه 137 - شهرداری تهران

137.tehran.ir/Default.aspx?tabid=307

از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف ... به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای ... را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. ... برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد ...

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و .. ...

lawtoday.ir/artical/2228/اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر-و-اعلامیه-حقوق-ب

برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا لازم است مفاهیم به کار رفته در این مقاله مورد تعریف قرار گیرند : .... اند ، همچنین در این مواد انتهایی حدود حقوق و آزادی های فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند . ..... ولی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بند الف ماده 23 می گوید : « ولایت ( حکومت ) امانتی است که استبداد و .... معرفی وکلا/رایگان.

روند دموکراسی | توانا

https://tavaana.org/fa/library-asset-collection-new/روند-دموکراسی

متیل در این کتاب از دو دیدگاه دولت پوتین را مورد مطالعه قرار می دهد: اول بررسی نظام ... اسلام و چالش دموکراسی, خالد ابوالفضل؛ ترجمه بنیاد برومند, این مقاله به پرسش از انطباق .... حکومت اکثریت و حقوق اقلیت, خانه آزادی، موسسه آلبرت شانکر, در عمل مردم ... دانش و دموکراسی, حدود سه سال پیش من رفته بودم لندن یک آقایی به اسم هوارد بردن آمد ...

کتاب « عدالت اجتماعی در اسلام »

www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=46245

مقالات ... موضوع کتاب : دانلود کتاب ... «عدالت اجتماعی در اسلام» نوشته سید قطب با ترجمه آیت الله محمدعلی گرامی و ... کتاب هایی بود که ترجمه آن و تداوم نشر چنین کتاب هایی از اندیشمندان جهان اسلام را در حدود ... المسلمین مصر است که به عدالت، جامعه، اقتصاد و حکومت اسلامی می پردازد که ترجمه آن ... حرّیت وجدان یا آزادی درونی ... وسایل مالکیت فردی

کانون حقوق ایران - دکتر حسین مهرپور

www.hooghoogh.ir/post/10

2- دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان، مجله دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، شماره 27. 3-آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 5 ... 10-حقوق بشر در اعلامیه جهانی و دیدگاه اسلام (به انگلیسی) منتشره در مجموعه مقالات مربوط به حقوق بشر به مناسبت پنجاهمین سالگرد .... دانلود رایگان ترمینولوژی حقوق (pdf)

الهیات و معارف اسلامی Archives - بانک علوم

sb13.ir/category/علوم-انسانی/الهیات-و-معارف-اسلامی/

خانه · صورت حساب شما · خرید هاست نت افراز · پیوندهای سایت · ساخت فروشگاه فایل رایگان .... برای دانلود تحقیق کامل امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم کلیک کنید . ... عنوان : مقاله در مورد امام زمان قالب بندی : DOC فهرست مطالب : مقدمه 1 چکیده مطالب 2 فصل ... عنوان : آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی قالب بندی : DOC فهرست مطالب ...

[PDF]آﻣﻮزش اﺣﻜﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

food.lums.ac.ir/reza/files/utility--93-.pdf

اﺣﻜﺎم و دﺗﺴﻮرات ﻋﻤﻠﻲ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺐ و دﺳـﺘﻮرات اﺳـﻼﻣﻲ آﻣـﺪه از. ﺟﻤﻠﻪ در رﺳﺎﻟﻪ .... ﺑﻌــﺪﻫﺎ در ﻻﺑــﻪ ﻻی ﻓﻘــﻪ ﻋــﺎم ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺮﺧــﻲ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت .... دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری. ): ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻓـﺮدی .... ﻣﺴﻜﻴﻦ، ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮدآوری زﻛﺎﺗﻨﺪ، ﺑﺮای ﺟﻠﺐ دﻟﻬﺎی ﻛﺎﻓﺮان، آزاد. ﻛﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن، ..... اﺟﺮا ﺣﺪود در اﺳﻼم، رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ را در ﭘﻲ دارد، اﻧﻮاع ﺣﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. -1:.

دانلود کتاب حکم رجم یا سنگسار در اسلام | دانلود رایگان در ...

pdf.tarikhema.org › دانلود › کتاب های تاریخ اسلام

۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - این کتاب به بررسی متون اولیه اسلامی در مورد حکم سنگسار پرداخته و سپس ... تگها: اسلام, دانلود, دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان, دانلود کتاب های ...... نیامدن رجم در قرآن را نمی توان با سایر احکام فردی و عبادات یا احکام .... را نصف زنان ازاد قرار داده است در حالی که اگر حکم زنای زن ازاد سنگسار بود نصف ان به چه معنا است ؟

[PDF]ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ - نهاد رهبری دانشگاه نوشیروانی

nahad.nit.ac.ir/gift/papers/book.PDF

۴ شهریور ۱۳۹۰ - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی " ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﻻﺕ. ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ... ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺎﺭی. ﻭ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ. ﺭﺍ ﻣﻴﭙﺮﺳﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ .... ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﻓﺮﺩی ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. 13 .... ﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﺮﺍﻳﻀﻢ ﻻﺯﻣﺴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | ...

collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی - دانلود پایان نامه با موضوع حقوق - کالج پروژه : دانلود ... معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران ... قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن .... توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD

حقوق و تکالیف شهروندی

pazhoheshkade.blogfa.com/

بطور کلی حقوق مردم در محله را می توان شامل موارد زیر دانست که در هر مورد به شرح و توضیح آن .... نظافت فردی و جمعی رعایت نشود آلودگی و بیماری هایی که توسط حشرات موذی و .... انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در .... در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است.

کتاب آنارشیسم وارد کامل - آنارشیسم

https://www.inventati.org/sabotage/index.php?title=کتاب_آنارشیسم_وارد_کامل

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ - در نظر آنارشیست ها حکومت خود دشمن به حساب می‌آید، وآنها همه ی انقلاب‌های قرن‌های نوزدهم و ... این در مورد مشرب های آنارشیستی گوناگونی که به تازگی ظهورکرده اند، مانند ... باکونین می‌گفت: «آزادی بدون سوسیالیسم بی‌عدالتی و امتیاز انحصاری است، ... این واقعیت را نادیده بگیرد که برقراری دیکتاتوری جهانی، فردی یا جمعی، ...

دانلود کتاب مقالات احمد کسروی - کتابناک

ketabnak.com › تاریخ و سیاست › سیاست

۷ آذر ۱۳۸۸ - 2)داوری اینکه فردی فهم تشخیص درست از نادرست را ندارد به عهده ی کیست ؟ .... دوست عزیز شما را به مقاله جان استوارت میل که در کتاب آزادی و حیثیت ..... و در مورد حکومت دینی، من فکر نمی کنم کسروی به دنبال حکومتی دینی بوده .... داعش گروهی است که اساسا برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین دینی تشکیل شده.

[PDF]a research on theoretical approaches to the islamic ...

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/41113880205.pdf

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻮﻟﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗـﺎ ... روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ .... ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻬﺮﺑﺎر اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺣﺪود ... ه اداره وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ درﮐﺘـﺎب اﻟﺨـﺮاج ..... آزاد،. ﻣﺴﺆول،. رﺳﻮل و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ. زﻣﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ. ﺑﺒﺨﺸﺪ. « و إِﻟَﻰ ﺛَﻤ ﻮد اَﺧَﺎﻫ ﻢ ﺻ ﺎﻟ ﺤ ﺎ .... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد دﺳﺖ.

مقاله ای در مورد برده داری در اسلام (غلام - کنیز) - گفتگوی دینی

www.askdin.com/showthread.php?t=52077

۲۵ مهر ۱۳۹۴ - 3پست - ‏2 نویسنده

مقاله ای در مورد برده داری در اسلام (غلام - کنیز) ... التماس دعا دانلود فایل. باسمه تعالی ... چرا اسلام دستور به آزادی یکباره برده ها و کنیز ها نداد؟ برده ها و ...

2-2 | جزوات | نمونه سوالات | قوانین | مقالات انگلیسی | انواع ...

hamiedalat.ir › جزوات آموزشی

حکومت اسلامی - رهبری - اقتصاد - ار تش- قضاء و قوای مجریه و مقننه و مانند آن بیان می دارد. ... مصوبات مورد تائید مقام رهبری جهت تصویب نهایی به همه پرس ی گذاشته می شود. ..... بعضی از نظامها رسمیت دین را پذیرفته اند اگر چه در حدود تاثیر پذیری از احکام دینی ... فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت به صورتهای متنوع آزادی های فردی و

نشریه 5 مقاله - بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل

www.bnda.ir/BigRowPage.aspx?ID=47

واژگان کلیدی:امام علی(ع)-عدالت-عدالت اقتصادی-حکومت اسلامی ... امام علی(ع)یک شخصیت ولایی بود که در حدود 4 سال و 9 ماه در یکی از پهناورترین ممالک جهان حکومت کرد. ... همان طور که ملاحظه می شود، علی (ع) یکی از واجبات فردی و اجتماعی را رعایت عدل و عدالت ... احقاق حق مظلوم از ظالم نیز از وظایف مهم یک حکمران اسلامی است که به شدت مورد تاکید ...

وظایف دولت جمهوری اسلامی چیست ؟ - عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - شاید بهتر باشد در آستانه تشکیل دولت دهم جمهوری اسلامی ایران ، انتظارات و توقعات خود از دولت را با معیار قانون اساسی بسنجیم و مورد ارزیابی قرار دهیم . ... 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . ... 7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای - Magiran

www.magiran.com/article.asp?AID=1470

۱ دی ۱۳۸۳ - آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها ... هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت: ... تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات ..... اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای جامعه حدود آزادی مطبوعات را تعیین می‌کند.

تحقیق رایگان دانشگاهی با موضوع:نظارت در نظام جمهوری اسلامی ...

nabardesevom.persianblog.ir/post/2664/

نظارت در حکومت حضرت علی (ع) از جایگاه مهمی برخوردار بود. ... در این مقاله تلاش کرده ایم نظام نظارت را در ساختار، حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران .... اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و ..... و ابطال و یا اصلاح احکام آنها یک نوع وسیله تامین حقوق و آزادی های فردی شهروندان به شمار می رود.

مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد - مگ ایران

mag-iran.com/مقاله-در-مورد-نقـش-دولـت-در-اقـتـصاد.htm

دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,مگ ایران ... دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۴ ... لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت ... شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . .... و بین المللی است و در قلمروی مشخص که مجموعه ای از افراد را در بر می گیرد حکومت می کند.

نظر مراجع درباره حجاب اجباری - پایگاه خبری تحلیلی انتخاب | ...

www.entekhab.ir/fa/news/146676/نظر-مراجع-درباره-حجاب-اجباری

۸ بهمن ۱۳۹۲ - آیا حکومت اسلامی حق دارد به عنوان حکم اولیه رعایت حجاب را بر زنان مسلمان اجبار کند؟ ... در این مقاله آمده است که افراد عاقل بر مخالفت با قانون پافشاری نمی‌کنند. ... نیز بشود؛ و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد از نظر اسلام متفاوت بوده است ... امکان دانلود رایگان ۵ اپلیکیشن پرطرفدار اپل فراهم شد ...

در تاریخ پنجشنبه 16 شهريور 1396  9:18:24 | 0 نظر