دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع
 
دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

دانلود رایگان مقاله در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

download

@daneshjofa | کانال تلگرامی دانشجوفا

 

 

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی نسب وارث کودک ناشی از ...

vipdoc.ir/.../module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017...

۱۱ ساعت پیش - ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارث ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن وارث ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ... ۳- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند. ... ناشی از زنا دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان .

[PDF]PDF: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع | تار دانلود

s2.tardl.ir/171958/Print.PDF

ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع 0 اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ. وﺣﻘﻮق ﺟﺰا ... ﺳﻮاﻻت داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد آﻫﻨﮓ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و. ..... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻬﯽ ارزان و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺣﮑﺎم داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﻘﻬﯽ 2015 و 2017.

[PDF]PDF: بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین | تار دانلود

s2.tardl.ir/171943/Print.PDF

ﺳﻮاﻻت داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد آﻫﻨﮓ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و... ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع 26 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد .... ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻘﻂ ﺣﻤﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد در 'ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ' ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺣﮑﺎم 2016 ﻓﻘﻬﯽ راﯾﮕﺎن و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻘﺎط ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻨﯿﻦ.

[PDF]PDF: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع | تار دانلود

s2.tardl.ir/171955/Print.PDF

ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع 0 اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ... ﺳﻮاﻻت داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺮﯾﺎل داﻧﻠﻮد آﻫﻨﮓ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و. ..... ﺑﺮرﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزان ﮐﻮدﮐﺎن راﯾﮕﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮرﺳﯽ راﯾﮕﺎن.

[PDF]PDF: مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر | من و او دانلود!

www5.manooodl.ir/305164/SaveAs.pdf

ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﺮ (ﻣﻬﺮﯾﻪ) ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد در 'ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ' ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع 26 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ ..... داﻧﻠﻮدﻫﺎ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ 1396 ﺑﺮرﺳﯽ 2016 اﺣﮑﺎم داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﻘﻬﯽ.

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc - دانلود رایگان

downloadpaper.downloadpaper.cu.cc/product/644379

پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه – ویکی پروژه ... doc حجم فایل: ۴۱ کیلوبایت .... دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع (موضوع .

[PDF]اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺐ در اﺳﻼم

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/484462

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در. رﺷﺘﻪ. : اﻟﻬﯿﺎت. ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : اﺣﮑﺎم ... و ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﺸﺮوع . ﻧﺴﺐ دارای اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎح وﻣﺤﺮﻣﯿﺖ.

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد - رایان ...

rayanfile.blogsky.com/1396/04/03/post-10307/

۲۹ تیر ۱۳۹۶ - در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود. ... دانلود پایان نامه ارشد : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ... عرب,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی مورد بررسی و ... تحقیق و پروژه رایگان - 325

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان ...

free-file.ir › علوم انسانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع ... فقهی و حقوقی کودکان نامشروع “ را به صورت کاملا رایگان از سایت ما دانلود نمائید.

تحقیق مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع - ...

www.arandoc.ir › تحقیق مقاله › تحقیق مقاله حقوق و فقه

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود. ... 2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا ...

مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان | برچسب پژوهش!

researchtag.ir/html/articles/22794-مقاله-کودکان-نامشروع-و-احکام-فقهی-و-حقو.html

۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - لینک دانلود را نمایش بده! ... در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع ... احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی و .... 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 109 پایان نامه بررسی احکام فقهی و ... دانلود رایگان تحقیق وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایرا خرید مقاله…

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد - رایان ...

rayanfile.ir/1396/04/03/post-10307/

۲ تیر ۱۳۹۶ - در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود. ... دانلود پایان نامه ارشد : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ... عرب,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی مورد بررسی و ... تحقیق و پروژه رایگان - 325

دانلود پایان نامه اولاد نامشروع | سفارش تایپ ترجمه مقاله

4txt.ir/دانلود-پایان-نامه-اولاد-نامشروع/

تعداد بازدید 2,335 تاریخ اسفند ۱ام, ۱۳۹۲ موضوع پایان نامه, حقوق, رشته الهیات, رشته حقوق ... عمل نامشروع بین زن و مرد اجنبی به وجود می آید موضوع بررسی این تحقیق است. ... در فقه امامیه و فقه عامه فقها در خصوص ارث و الحاق نسب مقرراتی را عنوان داشته اند ... شود که اسلام حقوقی مساوی با آنچه در اعلامیه حقوق بشر و یا در اعلامیه حقوق کودک و ...

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ...

free-file.ir › علوم انسانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ... بررسی تحقیق فایل روت فلش گوشی موبایل پاورپوینت پایان نامه ... دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه ... از زنا و وطی به شبهه “ را به صورت کاملا رایگان از سایت ما دانلود نمائید ... از زنا دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع وطی به شبهه ...

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع - ...

99i.ir/دانلود-تحقیق-بررسی-احکام-فقهی-و-حقوقی-ک/علوم-انسانی/

۲ تیر ۱۳۹۶ - این فایل دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع که جزو ... حقوقی ، کودکان نامشروع ۰ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می ...

دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکاری1 - فروشگاه فایل مقاله

disquisition.max-file.ir › فایل

دانلود تحقیق بازی از ضروریات زندگی کودک است و پایان نامه تاثیر مهد کودک بر رشد ... نامشروع بر کودک رایگان,دانلود تحقیق بین حق و تکلیف: دانلود تحقیق در مورد ... بر دانلود مقاله آیا کودک مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع تحقیق …

دانلود کار تحقیقی رایگان رشته حقوق

www.kartahghighi.loxblog.com/

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها ... دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ .... 45ـ بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه سازی شده ..... 307ـ وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ...

baharfile.com/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-137/

۲۲ دی ۱۳۹۴ - با عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق ... 3 – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. 39. گفتار دوم : مفهوم ارث…

پایان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی - اصیل فایل : ...

acer.asilfile.ir/2016/09/10/پایان-نامه-ارشد-اثبات-نسب-در-فقه-و-قانو/

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ - از تتبع در منابع فقهی و اقوال فقها فهمیده می‌شود که در فقه در مورد نسب ... [1] قبله‌ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، ... دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): ...

دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی - کارن داک

www.karendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه ی ... در این کتاب به حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی جزا و همچنین در مورد حوادث ناشی از عملیات ... در اصل سوم قانون اساسی بند دوّم : تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن را از ...... دانلود تحقیق مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع.

حقوق کودکان - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

www.nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghoogh-kodakan/

۴ دی ۱۳۹۴ - در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع. احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق .... و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر ... دانلود رایگان 350 هزار پایان ن .

[DOC]دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی - ...

www.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=be1fd07c-5219-42b4-814a...

پایاننامههای حقوق خصوصی (دانشکده حقوق – دانشگاه قم) ... بررسی فقهی و حقوقی امکان جریان اصل برائت در احکام وضعی. پارساپور. صالحیمازندرانی ... ممنوع بودن مورد معامله. وحدتی .... مسئولیت مدنی دولت نسبت به قاچاق زنان و کودکان. فضائلی ..... مطالعه تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران با غیرقانونی بودن در حقوق انگلیس. پارساپور.

دانلود مقاله احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

filebekr-erozw.ewer.ir/post/25943/دانلود-مقاله-احکام-فقهی-و-حقوقی-اسقاط-جنین

جنین حقوق حقوقی دانلود مقاله بررسی بررسی احکام احکام فقهی اسقاط جنین پایان نامه حقوقی اسقاط مقاله بررسی احکام مقاله بررسی احکام دانل دانلود مقاله احکام فقهی و ...

پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی - مرجع دانلود پایان نامه

elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشد-اثبات-نسب-در-فق/

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش :خصوصی عنوان ... اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح ... این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد. ... در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی .... دانلود رایگان پایان نامه.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه ...

elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشدبررسی-فقهی-حقوق-3/

سایت علم یار : دانلود متن کامل پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد – همه رشته ها ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی ... 2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52 ..... و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد.

پایان‌نامه‌های دفاع شده - دانشگاه امام صادق علیه السلام

https://www.isu.ac.ir/page.aspx?ID=Thesis_List

منابع درسی دانشگاهی(دانلود رایگان) .... بررسی حقوقی بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوق تطبیقی ... مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه ... اصول راهبردی سیاست جنائی کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ در قلمرو بزهکاری اطفال ..... شرایط عین مورد اجاره در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر.

پایان نامه: بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین از دیدگاه ...

elmnet.ir/.../بررسی-احکام-فقهی-و-حقوقی-سقط-جنین-از-دیدگاه-مذاهب-خمسه-اسلامی-وح...

بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی وحقوق ایران ... در مورد این حکم هیچ یک از فقها مذاهب خمسه نظر مخالفی بیان نکرده اند وهمه فقها اتفاق نظر دارندوقانون ایران نیز که بر گرفته از فقه می ... دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir ... پایان نامه: احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع در مذاهب خمسه اسلام.

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – مرجع دانلود متن کامل پایان نامه

www.jahandoc.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق/

۱۹ آبان ۱۳۹۴ - برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید. ... دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق ... دانلود پایان نامه کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر .... پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ...

پایان نامه ارشد حقوق کودک نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق - انجام ...

farjamedanesh.com/پایان-نامه-ارشد-حقوق-کودک-نامشروع-از-دی/

۱۹ آبان ۱۳۹۲ - مشاوره رایگان ... آخرین دانلود ها ... پایان نامه ارشد حقوق کودک نامشروع از دیدگاه فقه و حقوقReviewed by Admin on ... و از دیدگاه حقوق اسلام و ایران و بین‌الملل بررسی کنیم و مورد مقایسه قرار دهیم. ... کیفری کودک نامشروع بحث گردیده است و در فصل سوم نیز احکام کودک غیر ... اوراق مشارکت، ماهیت حقوقی و بررسی تطبیقی.

دانلود تحقیق و مقاله حقوق و فقه - سورن داک

www.sorendoc.ir/دانلود-تحقیق-مقاله/200011/حقوق-و-فقه

برای دانلود تحقیق در مورد رشته حقوق و فقه و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات ... تحقیق مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع.

حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد ...

www.iauz.ac.ir/subcontent/details/344

۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - پایان نامه دفاع شده رشته حقوق خصوصی. ... 6, بررسی حقوقی بیع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران, علی فتحی, نجاد علی الماسی, اکبر نایب زاده ...

پروپوزال آماده رشته حقوق بایگانی - پروپوزال آماده-مقاله بیس ...

https://asandoc.com/downloads/tag/پروپوزال-آماده-رشته-حقوق/

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه ... نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های . ... دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تطبیقی احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | ...

collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی - دانلود پایان نامه با موضوع حقوق - کالج پروژه : دانلود مقاله ... بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی

لیست پایان نامه های جدید

anydownload.ir/لیست-پایان-نامه-های-جدید/

... دانلود پایان نامه:مقایسه رشد الگوهای حرکتی بنیادی کودکان (دختر و پسر) در شهر و روستا · دانلود پایان .... دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران ..... دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس · دانلود پایان .... دانلود رایگان پایان نامه.

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان: دانلود پایان ...

https://www.dgload.com/downloads/بررسی-جرم-سقط-جنین/

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی جرم سقط جنین در ... نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. ... 2-7-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 56; 2-8-جنایت 56; 2-9-انواع جنایات 57 ... ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی ...

فهرست مقالات به زبان فارسی ، بیش از 300 مقاله و پایان نامه ، ...

www.clcbir.ir/فهرست-مقالات-به-زبان-فارسی-قسمت-نخست-26-آ/

۲۶ آبان ۱۳۹۱ - نکته ۲: برای استفاده از این مقالات کافی است کد مقاله مورد نظر را در ... بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل ..... احکام فقهی حقوقی کودکان نامشروع.

آذربایجان

anadilim.rozblog.com/

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ - دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع :بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک ... دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه ... مرجع دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و پروژه و مقاله در همه رشته ها : مدیریت ..... این مورد می‌تواند در آرامش زندگی شما در آن آپارتمان بسیار تاثیرگذار باشد.

برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه - ...

forum.pnu-club.com/68269-برخی-موضوعات-قابل-بررسی-و-تحقیق-برای/

۱ خرداد ۱۳۹۱ - 76- احکام و حقوق کودک از نظر فقه و حقوق مدنی 77- احکام وطن ... 205- بررسی احکام فقهی مجهول المالک 206- بررسی احکام ... 214- بررسی آثار فقهی و حقوقی فناوری dna (شبیه سازی) 215- بررسی .... دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی ..... 256- وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع

مرکز فروش و دانلود پروژه های حقوقی - مرکز فروش و دانلود ... - ...

prozhe.lawwiki.ir/

مرکز فروش و دانلود مقاله و پروژه های حقوقی. ... [تاریخ:۱ آذر ۱۳۹۳] ~ پایان نامه،جزوه ها،دسته‌بندی نشده،کار تحقیقی،مقالات و پروژه های .... ۷ اجرای احکام مدنی. ... قرض در زندگی روزمره د : اهمیت قرض در شرع بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض […] ... امروز کار تحقیقی اثبات نسب نامشروع را با رعایت اصول کامل برای نوشتن کار تحقیقی اماده ...

تحقیق فقهی - bodbodak

bodbodak.ir/key/تحقیق-فقهی/

دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهیحقوقی سقط جنین در قالب wordدر 62 صفحه قابل . ... کلیک کنید. مقاله بررسی احکام فقهیحقوقی کودکان نامشروع دانلود رایگان تحقیق . ... کار تحقیقی حقوق پایان نامه حقوق فقه پایان نامه علوم سیاسی ... فقهحقوق اسلامی law بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی بررسی مسئولیت مطلق از .

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی|سفارش ...

persianmaghale.com/بررسی-نسب-وارث-کودک-ناشی-از-تلقیح-مصنوع/

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی. در: مقالات رشته ... لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. ... ۵۴. 32,000 ریال – سفارش و دانلود ... پایان نامه: – نعمتی، نبی ا….، تلقیح مصنوعی و آثار حقوثی آن. مقالات: ... قبله ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره۱۶-۱۲.

موضوع پایان نامه فقه و حقوق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Jurisprudence-Law

انجام پایان نامه فقه مقارن و حقوق خصوصی انجام پایان نامه فقه مقارن و حقوق عمومی انجام پایان نامه فقه مقارن و حقوق جزای انجام پایان نامه ... دانلود پرسشنامه ... بررسی تطبیقی احکام مربوط به فرزند خواندگی در فقه اسلامی و حقوق ایران ... حقوق کودک طبیعی در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ..... وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع ... free hit counter.

موسسه حقوقی موسم حق - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ...

rezadadgar110.blogfa.com/post/44

مشاوره حقوقی رایگان. لوگو دوستان. موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق ... دانشجویان عزیز نسبت به پیشینه این موضوعات و پژوهش های احتمالی انجام شده در مورد آن ها جستجو نمایند. ... بررسی تطبیقی احکام مربوط به فرزند خواندگی در فقه اسلامی و حقوق ایران ..... وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع

دانلود مقاله بررسی مبانی فقهی پولشویی / با فرمت Word و ...

www.1ghazi.ir/1393/11/10/دانلود-مقاله-بررسی-مبانی-فقهی-پولشویی/

مقالات حقوقی و کیفری. دانلود مقاله بررسی مبانی فقهی پولشویی / با فرمت Word و Pdf و متن. ۱۳۹۳-۱۱-۱۰. 403 بازدید. دانلود رایگان با لینک مستقیم با فرمت Word ... پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و … ... بنابراین این مقاله بعد از بیان اجمالی مفهوم پولشویی، به بحث در مورد ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق

shopthesis.com/1395/02/15/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حقوق/

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق,ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,ارشد ... پایان نامه ارشد حقوق خصوصی اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح ... پایان نامه ارشد حقوق بررسی تاثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان ... پایان نامه ارشد حقوق بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون ...

دانلود مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان | ای‌ام‌پی!

amparticle.ir/2015/08/65298-مقاله-کودکان-نامشروع-و-احکام-فقهی-و-حقو.html

۹ شهریور ۱۳۹۴ - در گفتار دوم، مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در .... دانلود پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین در حقوق ایران .... دانلود رایگان نمونه سوالات اصول فقه 2 با پاسخنامه، دانشگاه پیام نور که شامل ...

بررسی فقهی و قانونی محاربه ؛ بغی ؛ افساد فی ... - انجمن علمی ...

hoghooghiaub.mihanblog.com/.../بررسی+فقهی+و+قانونی+محاربه+؛+بغی+؛+افساد+...

سامان آنلاین · بررسی فقهی و قانونی محاربه ؛ بغی ؛ افساد فی الارض ؛ جرم سیاسی (قسمت دوم) ... بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع(قسمت اول) بررسی احکام فقهی ...

[PDF]لینک دانلود کامل - معاونت پژوهش حوزه علمیه

pazhuhesh.ir/uploads/nemaye28.pdf

نشریاتی که تا پایان فصل به واحد نشریات رسیده اند. ✓ ... پژوهش نامه تفسیر و زبان قرآن. 5. ... بررسی تاثیر حکمرانی بر توزیع درامد با تاکید بر اندیشه های امام علی ..... جایگاه کودکان در شهر اسالمی با توجه به آموزه های دینی .... بررسی تاثیر زمان و مکان در احکام و تعارض احادیث فقهی ... مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی.

دانلود رایگان پایان نامه بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق ...

lawdownload.epage.ir/.../incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_Ne...

احکام فقهی و حقوقی, کودکان نامشروع,دانلود پروژه رایگان,دانلود پایان نامه رایگان . ... نگارش پایان نامه پروژه روش تحقیق دانلود پایان نامه در مورد بررسی مساله حضانت ...

پورتال حقوقی محمدرضا متین فر - لیست کامل مقالات حقوقی

www.matinfar.blogfa.com/post-489.aspx

اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ، ایالات متحده اهرمهای اجرائی قوانین مربوط ..... بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی احکام فقهی و ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

abolghasemshamabadi.blogfa.com/category/3/پایان-نامه

دسترسی رایگان به کلیه عناوین پایان نامه های حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور( ... موضوعات پیشنهادی پایان نامه و رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ... شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین الملل. 9. .... تکمیلی آنها می تواند به عنوان اتو شده ای تبدیل و مورد تحقیق و بررسی واقع شود. ..... سمینار تخصصی کودکان کار.

بایگانی‌ها دانلود مقاله - فایل یابی

file-yabi.ir/tag/دانلود-مقاله/

دانلود,دانلود مقاله,مقاله داعش,اسراییل,مقاله سربازی,سرباز,شکل گیری داعش,نقش ... می باشد به صورت کاملا رایگان از سطح اینترنت جمع آوری و جهت دانلود قرار داده شده است. ... فایل با عنوان مقاله بررسی احکام فقهی حقوقی کودکان نا مشروع که جزو فایلهای با .... دانلود گزارش کارآموزی, دانلود کارآموزی, دانلود پایان نامه, دانلود مقاله, دانلود جزوه, ...

تحقیق فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ...

bankmaghaleh.ir/تحقیق-فرزندخواندگی-مطالعه-تطبیقی-در/

واژگان کلیدی: فرزند‌خواندگی، تبنی، کودک، سرپرستی، زوجین سرپرست. .... حال آنکه از نظر فقه اسلامی، احکام ومسائل فقهی شامل نسب، ارث، وصیت، محرمیت و… ... که قصد داریم در این تحقیق به بررسی این احکام و ارتباط فرزندخوانده با زن و مردی که او را به فرزندی ... ۵) تفاوت‌های تاسیس حقوقی فرزند خواندگی ایران و فرانسه درچه می‌باشد؟

[PDF]ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﺮ 1

www.ensani.ir/storage/Files/20160914150104-9551-103.pdf

توسط صالحی - ‏2016

ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲﺣﻘﻮﻗﻲ،. ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻲ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩ، ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧ. ﺪﮔﻲ ﺩﺭ. ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮﻡ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ.

کار تحقیقی حقوق|پایان نامه حقوق|فقه|پایان نامه علوم سیاسی ...

https://parsproje.com/pn/95-ho.html

دانلود کنید نمونه پایان نامه ها و کارهای تحقیقی رشته حقوق در گرایش های حقوق عمومی ، حقوق جزا و جرم شناسی و ... HO119- بررسی مقررات مربوط به کودک آزاری و راه های مقابله ( کارتحقیقی( ... HO153- شروط نامشروع در قراردادها ... HO187- کار تحقیقی بررسی فقهی - حقوقی کالبدشکافی ... HO255- بررسی حقوقی احکام و مسائل جرم سیاسی.

فهرست پایان نامه های رشته حقوق(کلیه گرایشها) دانشگاه ...

www.mehdipashaeilaw.blogfa.com/post/614

احقاق - فهرست پایان نامه های رشته حقوق(کلیه گرایشها) دانشگاه تربیت مدرس - نوشته ... مجازاتهای اجتماعی و بررسی زمینه‌های حقوقی و اجرایی آن در نظام کیفری ایران ... ماهیت حقوقی دیات در فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه حقوقی ... حقوق مدنی فرزند نامشروع ... ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکتهای تجاری (با مطالعه تطبیقی در ...

عناوین مقالات منتشره در مجلات حقوقی کشور در ماه اخیر - نوشته ...

hosseingerami1365.blogfa.com/post/1106

بررسی فقهی حکم قرارداد استفاده از رحم جایگزین (اجاره رحم) ... گام بلند جامعه جهانی در راستای شناسایی حقوق کودکان؛ کنوانسیون حقوق کودک، مقبول ترین سندحقوق ...

فروشگاه | مرجع کامل دانلود پایان نامه های کامل و مقالات فارسی

payannamehfull.ir/shop

بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی). 4,900 تومان. بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ...

arshadha.ir/پایان-نامه-ارشد-رشته-حقوق-بررسی-مسئولی/

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ... 1- قاعده فقهی اتلاف و ..... بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظامهای حقوقی ... از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام ... آنگاه قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مورد بررسی قرار دهیم.

دانلود تحقیق در مورد شاسی – سارا فایل

sara-file.ir › فنی و مهندسی

دانلود تحقیق در مورد شاسی ” محصول بازاریابی شده توسط فروشگاه سارا فایل می باشد ... ۲ صفحه ریشه لغوی آنچنان که در لغت نامه دهخدا آمده است، شاسی به معنای «درشت و سخت» است. ... مقاله بررسی احکام فقهی حقوقی کودکان نا مشروع ... پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته عمران, , پاورپوینت دفاع از پایان نامه, ,دانلود پاورپوینت دفاع از پایان ...

دانلود Tags پروپوزال آماده رشته حقوق - مقاله بیس پایان نامه

bmpdi.com/downloads/tag/پروپوزال-آماده-رشته-حقوق/

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با ... تکمیل شده و آماده برای درس روش تحقیق و پایان نامه اصلی به صورت نیمه رایگان . ... بررسی تطبیقی احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ، دیات و ارث دانلود نمونه فرم ... دانشجویان می توانند کلیه مقالات مورد نیاز خود را در تمامی رشته ها از این سایت ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق ...

hasanilaw.blogfa.com/category/41

47ـ بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی و احکام شرعی در محاکم کیفری در حکومت اسلامی .... 307ـ وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع

رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی - راه دکتری

phdkonkoor.com › بانک پایان‌نامه

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی ... Home بانک پایان‌نامه رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی ... شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد ... بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا .... حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا.

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد - حق گستر

www.haghgostar.ir/مقالات/.../مقایسه-شرط-نامشروع-و-شرط-خلاف-مقتضای-عقد.html

۱۴ آذر ۱۳۹۳ - چکیده: شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. ... Download attachments:(444 Downloads) shrat-haghgostar.ir.doc ... در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با ..... شرط باطل را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس درباره حکم وفاء به تعهدات را مورد ...

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان اهدای جنین در پرتو فقه و ...

bougoal.ir › پایان نامه › حقوق

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - Home » پایان نامه » حقوق » مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان اهدای جنین در ... نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و ... در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک .... ۲-۴) دیگر عناوین معهود حقوقی؛ در یک نگاه انتقال جنین می‌تواند با عناوین معهود فقهی و حقوقی ...

آموزش تصویری دیوان (باقلاما) - اورجینال - کهربایی

kahrobaiu.toonblog.ir/post/2

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - محصولات دیگر: :-فایل پایان نامه بررسی کمرویی -خرید و دانلود ... -دانلود مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان - خرید آنلاین و دریافت -دریافت ...

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به ...

vista.ir/article/.../بررسی-احکام-فقهی-و-حقوقی-حمل-و-جنین-ناشی-از-زنا-و-وطی-به-شب...

۳۰ مرداد ۱۳۸۴ - بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه .... ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد.

نظام حقوق زن در اسلام | شهید مطهری

www.motahari.ir/fa/content/1110

۱۳ شهریور ۱۳۹۴ - مجله موافقت کرد و عین نامه در شماره 87 مورخه 7/ 8/ 45 آن مجله چاپ شد و ... بعلاوه سال ها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشت های ... در پایان مقدمه، فهرستی از موضوعاتی که استاد نوشتن در مورد آن ها را وعده ... همچنانکه از عناوین یاد شده معلوم است این مباحث برخی مسائل فقهی و حقوقی را مورد بررسی قرار می دهند.

[PDF]PDF[تحقیق کارشناسی حقوق تغییر جنسیت از نظر فقهی و ...

stusto.ir/saveAsPDF=8133.pdf

و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿّﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﮑﯿﺪه آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﮑﻢ اﺟﺮای ... ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه: 11 ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻠﯿﺲ و ... ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ 1 ﻣﺎﻫﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﮑﻢ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺸﺮوع داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم.

ادله اثبات دعوی (قسامه) - پایگاه علمی سعید سان

saeedsun.ir/blog/2014/09/03/qosame.html

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم. ... [۴] در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت ... در این صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده ۲۷۶آ. .... به نظر می رسد که قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منکر دعوی نمی ...

بررسی فقهی-حقوقی مجازات پدر و مادر در قتل فرزند - ...

adlpub.com/بررسی-فقهی-حقوقی-مجازات-پدر-و-مادر-در-قت/

۳ مهر ۱۳۹۴ - بررسی فقهی-حقوقی مجازات پدر و مادر در قتل فرزند ... در قانون مجازات جدید نیز قانونگذار در ماده ۳۰۱ همین حکم را تایید می کند. .... با این حال این سوال مطرح است که آیا در مورد قتل پدر با کشتن فرزندش فقط از ..... آقا داوری، علی، قصاص نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه .... تبلیغات اینترنتی رایگان

موضوع پایان نامه مبانی تحریم موبد در حقوق اسلامی - لونا پروژه

lonadoc.com/موضوع-پایان-نامه-مبانی-تحریم-موبد-حق/

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - فصل سوم: اسباب تحریم ابدی در فقه و حقوق اسلامی ۳۱ .... از این‌رو و با توجه به اینکه بر هر مسلمانی واجب است که احکام مورد نیاز ... در فصل پایانی با بررسی این اسباب، مبانی فقهی و حقوقی آن بیان شده ... فرضیه دوم: ازدواج با محارم نسبی، سببی و رضاعی؛ حرمت ناشی از رابطه جنسی نامشروع مرد با زن شوهردار؛ لعان؛ طلاق ...

نمونه پروپوزال - پورتال ( پرتال ) حقوق

thelawportal.persianblog.ir/tag/نمونه_پروپوزال

موضوع و طرح پژوهش پایاننامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ کمیته تخصصی گروه مطرح شد با تعداد رای مثبت از کل رای مورد تصویب اعضاء قرار ...

پاسخ به سوالات حقوقی شما در کمتر از 24 ساعت - باشگاه ...

www.yjc.ir › اجتماعی › حقوقی قضایی

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - شما می توانید تنها با یک کلیک، از خدمات مشاوره حقوقی رایگان باشگاه ... برای طرح سوالات خود، روی بنر «وکیل جوان، مشاوره رایگان» در صفحه اجتماعی ... در انتظار بررسی: ۰ ...... با اینکه حدود سه ماه از تاریخ دفاع از پایان نامه من می گذرد و اصلاحات مورد ...... سلام آیا دانلود فیلم ها و سریال هایی که از تلویزیون پخش شده اند از ...

پایان نامه آماده,تحقیق آماده,پروژه آماده,کارآموزی آماده | - صحافی ...

mosaiebi.com/بایگانی/category/پایان-نامه-آماده

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران روی دکمه ... در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است. ... را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر ..... بهتر است در تعریف ابراء گفته شود: «ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن ...

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیکی و ...

www.ghazavatonline.com › پایان نامه ها › متن کامل پایان نامه ها

متون حقوقی · فقه ... مدیر سایت ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ متن کامل پایان نامه ها ارسال دیدگاه 1,197 بازدید ... از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می شود. ... انواع درآمدهای نامشروع ... بررسی مفهوم و اهمیت پولشویی در میان جرایم مالی ... و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل ...

فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژهلوکس دنلود

paperfile.lox-download.ir/

علل پرخاشگری کودکان،فوش و ناسزاگویی کودکان،علل . ... رفتار پرخاشگرایانه و راه های پیشگیری از آن مورد بررسی قرار گیرد. ..... دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ..... و بعضی دیگر را در مرحله بعدی ضمن بررسی احکام حقوق جزا مورد مطالعه قرار .... [PDF]ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻔﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ در ﻓﻘﻪ - پایگاه گنج ...

نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن

www.hawzah.net/fa/Article/.../نگاهی-به-کنوانسیون-حقوق-کودک-و-مباحثی-پیرامون-آ...

بر این اساس، در این نوشتار، کنوانسیون 1989 حقوق کودک، مورد بررسی قرار می گیرد . قبل از این ... گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود . یونیسف ...

دانشجویان حقوق هشتگرد

hashtgerd90.blogfa.com/

1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر ... و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. .... خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». ... تلاش داشتم تا پس از پایان خدمت قضائی کسوت وکالت برتن کنم و باقی مانده عمر ...

[PDF]ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ciu.nahad.ir/article_292_15d950ee773d2c8602120cbeabe8a558.pdf

رﯾﺰان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ اراﺋﻪ و آن را ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑ ﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺟﻨﺴﯽ، در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ. ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...

احکام فقهی سقط جنین - پارسینه

www.parsine.com/fa/news/56881/احکام-فقهی-سقط-جنین

۱۱ بهمن ۱۳۹۰ - البته از جهت پزشکی باید بررسی شود که چند روز پس از تلقیح، انعقاد ... آیا جنین نامشروع را می توان سقط کرد؟ طبق فتوای فقها حتی اگر نطفه ای از طریق نامشروع بسته شده باشد، سقط آن جایز نیست. ... اند: اگر طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان بقای حمل برای مادر خطر ... برچسب ها: سقط جنین ، احکام فقهی.

دانلود مقاله وقف

rightspaper.com/article/دانلود-مقاله-وقف

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - دانلود مقاله عقد وقف در پایگاه حقوقی دانلود مقاله های حقوقی, سایت دانلود ... احداث مهد کودک در زندانها ... و کامل به بررسی ماهیت حقوقی عقد وقف، نحوه اداره موقوفات، شرایط انقعاد ... در این راستا ابتدا ماهیت فقهی- حقوقی وقف، شرایط انعقاد، اداره و پایان آن ..... با این وجود می توان بسیاری از احکامی را که قانونگذار در مورد هبه وضع ...

دانلود بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی و ...

shop.iporoje.ir › حقوق

گفتار سوم: انواع مسئولیت- مسئولیت حقوقی و مسئولیت وجدانی ... 2) ارتکاب فعل زیانبار یـا نامشروع: ... گفتار پنجم- فرق اکراه در احکام تکلیفی و اکراه در معاملات ... بند دوم- بعضی از مسائل فقهی مبتنی بر قاعده ضرورت و اضطرار ... موضوع ایـن پایان نامه بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی و جبران خسارت است، تلاش ما ...

پایان نامه وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

bankmaghale.ir/پایان-نامه-وضع-حقوقی-فرزند-خواندگی-در-ا/

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه وضع حقوقی فرزند خواندگی ... بخش دوم: فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه: ۳۶ ... ۲ – صدور حکم سرپرستی دائم ۴۷ ... باشد، «فرزند قانونی» ودرغیر اینصورت، «فرزند طبیعی » یا «فرزند نامشروع» .... لذا در این مقاله ، قصد داریم به تحلیل این موضوع پرداخته وضمن بررسی قوانین ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع :: ...

iauaz.blog.ir/post/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-خصوصی-515-موضوع

۲۱ مهر ۱۳۹۴ - موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع << فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست شرکت های خارجی در حقوق ... ... مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی; شرایط نا مشروع مندرج در ... بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها; احکام حقوقی ...

بیع اموال غیر منقول - خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی

iranlawer.blogfa.com/cat-86.aspx

اصطلاحات فقهی .... برچسب‌ها: فسخ فروشنامه, فسخ مبایعه نامه, مشاوره حقوقی رایگان با وکیل, فسخ ... پس از بحث در مورد وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, ... متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد ... الزام به اخذ پایان کار و تفکیک و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ...

بررسی و تفسیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و ...

payaname.com/.../1934-بررسی-و-تفسیر-ماده-630-قانون-مجازات-اسلامی-از-نظر-فقه-...

بررسی و تفسیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق قتل فراش ماده 179زنای محصنه ... تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق. ... پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید ..... و اما در مورد اینکه مرد زن دار می تواند با دیگری رابطه نا مشروع داشته باشد و یا همچنین زن شوهر دار می ...

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی آسیب های معنوی کودکان در ...

thesismehr.parsablog.com/post/125

۱۲ آبان ۱۳۹۵ - دانلود پایان نامه با عنوان بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران ... از این رو، باید مورد حمایت تربیتی و حقوقی قرار گیرد. ... ۴- با تامل در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام چون استقرار وصیت برای ... کودک نامشروع «نسب طبیعی و خونی با پدر و مادر خود دارد، بنابراین احکامی که ... دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه.

[PDF]ﺗﻮﻟﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮدک ﻣﺎدری ﻧﺴﺐ ﺟﻨﯿﻦ اﻫﺪای از در اﯾﺮان ﺣﻘﻮق - مجله حقوقی ...

www.jlj.ir/article_11222_490d88c8d32a99603e951e02a15b1d65.pdf

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺣﮑﻢ آن را ﺑﺎ ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد؛ در. اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ... ﻣﺴـﺄﻟﻪ ی ﻧﺎﺑـﺎروری و روش ﻫﺎی درﻣﺎن آن از دﯾﺮﺑــﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣــﮑﯿﻤﺎن و. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻮده ... و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اﺟﺮاﯾﯽ آن، روش. و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ... ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدک ﺣـﺎﺻﻞ از روش اﻫﺪای ﺟﻨﯿﻦ و ﻫﻮﯾﺖ و ﻧﺴـﺐ او،. ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ... ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ، در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺮوع، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴـﺐ ﺑـﺮای اﻃﻔﺎل ﻧﺎﻣﺸـﺮوع.

پردیس فارابی دانشگاه تهران - محمدابراهیم شمس ناتری

farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/288-2015-06-04-07-49-48

بررسی تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق عرفی) ، محقق ... پایان نامه ها : ... قتل در حکم شبه عمد، پردیس قم، روح ا. ... تحلیل فقهی - حقوقی و جرم شناختی کیفر تبعید در عصر ارتباطات، پردیس قم، ... اصل برائت در روحیه قضایی ایران با تکیه بر آراء مراجع قضایی اصفهان درخصوص بزه رابطه نامشروع، پردیس قم، فاطمه بختیار، 1388.

[PDF]انتشارات مجد

https://www.qiau.ac.ir/Affairs/Research/NewPublishers/93124-12.pdf

ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﻱ. ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﮐﺎﻓﻲ ... ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ .... 109. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺣﻘﻮﻗﻲﺍﺣﮑﺎﻡ. ﺣﻘﻮﻗﻲ - ﺝ. 1. ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺧﺘﺮ ﻧﻴﺎ. 5661. 1100000. 6. 1391. 110 .... ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ .... ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ.

مقایسه حقوق زنان در ایران و انگلیس | پارس تحقیق نفقه، ارث، ...

parstahghigh.ir/1077-2/

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته و با عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش ... داخلی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق مشابه در قوانین کشور انگلستان مورد بررسی ... از نظر حقوقی مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد. ... مهر و به تعبیر دیگر نامشروع است» (صفایی، امامی، ۱۳۶۹: صص۱۶۳-۱۶۲).

رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ...

vakildadgostary.persianblog.ir/1392/8/

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - پذیرش وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی، کیفری و ثبتی ( همراه 09120897304 )

آرشیو مقالات و جزوات جزا - موسسه بزرگ قانون یار مبتکر ...

ghanonyar.ir/1394/02/31/post-11/آرشیو-مقالات-و-جزوات-جزا

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - لینک دانلود ... آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین. ... ناشر: انجمن حمایت از حقوق کودکان ... مقاله ای در مورد بررسی و تحلیل دفاع مشروع و ضرورت ((بابک محمدی)). ... مقاله ای در مورد رابطه نا مشروع و مفهوم این رابطه((سید حسن مژگانی)). ..... مطالعه ای فقهی و حقوقی بر الحاق جد پدری و مادر به حکم معافیت پدر از ...

[XLS]حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز - دانشگاه ...

https://sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/کتابخانه/پایان%20نامه%20ها/all.xls

58, 1394, حسین مهرپور, نقش رئیس قوه قضاییه در احکام کیفری مغایر با شرع بین .... 140, 1380, رجبعلی گلدوست جویباری, بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری, جاهدی ... 144, 1387, حسین میر محمد صادقی, پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در ... روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان, جوان ...

حقوق ومسائل مربوط به بزهکاری وبزه دیده گی ترانس سکشوالها ...

vakilramezanzadeh.ir/1395/10/12/حقوق-ومسائل-مربوط-به-بزهکاری-وبزه-دیده/

۲ دی ۱۳۹۵ - چنانچه بخواهیم به بررسی حالت این دودسته که مقدار زیادی نیز با هم همپوشانی ... به نظر می رسد مواردی کهدر فقه امامیه تحت عنوان “خنثی” مطرح شده است بیشتر .... در این مورد ۲ احتمال در فقه مطرح شده است ؛احتمال اول این است که خنثی نیز حکم .... را بکنند” این فتوا مجوز قانونی و حقوقی کلیه عملهای تغییر جنسیت شد و امروزه ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد بررسی ...

www.karenpaper.ir/جستجوی-تحقیق-مقاله/q/بررسی-تفسیر-آیات

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد بررسی تفسیر ایات موارد زیر در سایت یافت گردید که می توانید برای دانلود تحقیق دانش آموزی ... تحقیق مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع .... این پایان نامه ابتدا به بحث عرفان و تصوف و رابطۀ آن با اسلام میپردازد. ... دانلود رایگان مقالات و تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی.

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید ...

https://meidaan.com/archive/7998

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - سابقه ملخ خوردن هم طولانی است و یهودیت درباره کوشر بودن آن حکم دارد. ... ایران همچنان باید بدون کمترین حقوقی زندگی کنند، و زندگی میلیون‌ها آدمی که مرزهای نژادی آنها را از ...... اصلا این دوتا موضوع کاملا به هم جدا هستن و باید بطور جداگانه بررسی بشن. ...... پینگ‌بک: انشا و مقاله و تحقیق در مورد فرهنگ بومی ایران | دانلود روز.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/.../fa/fa_50K.txt

نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525 ... بررسی 46725 ...... کودک 7529. انداز 7521. حاکم 7519. تاسیس 7516. اتحاد 7501. اقشار 7500 .... معماری 5528. آبادان 5527. نگاهی 5522. پایین 5521. حکم 5520. پیشرفته 5514 ...... فقه 2842. دراز 2842. متری 2839. یونان 2839. مثابه 2838. زائران 2836.

[DOC]مجموعه مقالات دومین همایش - وزارت جهاد کشاورزی

www.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=28704783-40e5-47d2-a79d...

بررسی رابطه فرهنگ سازمان وزارت جهاد کشاورزی با فن آوری اطلاعات ( غلامرضا عباسی ) .... رو در توسعه روستایی ایران وظایف حاکمیتی خود را در این مورد بخوبی انجام دهد. ..... مدیریت دستوری و پشتیبانی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، حقوقی و عمرانی ...... پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی،دانشگاه علامه طباطبایی .

در تاریخ پنجشنبه 16 شهريور 1396  8:49:1 | 0 نظر